In de praktijk:
Over extra activiteiten
en de vorm van ons onderwijs

Extra activiteiten

De Opperd volgt het normale curriculum zoals elke basisschool dat volgt. Dus ook bij ons veel aandacht voor taal, lezen, rekenen en wereld oriënterende vakken. Daarnaast zijn er een aantal specifieke activiteiten in het curriculum van De Opperd opgenomen.

Veel aandacht voor beweging

Veel van onze leerlingen hebben een sterke behoefte tot bewegen. Wij hebben daarom in ons curriculum veel plek opgenomen voor beweging. Er is Judo voor alle kinderen een keer per week. Met de Pinguïns, zeepaardjes en IJsberen gaan wij een keer per week schoolzwemmen. Alle groepen hebben op maandag-dinsdag donderdag en vrijdag begeleid buitenspel. Hier komen sportinstructeurs om met de kinderen tijdens het buitenspel aan sport en beweging te doen. We proberen de kinderen gedurende het jaar ervaring op te laten doen met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. Daarnaast hebben de kinderen twee keer per week gymles.

Koken

De school is in het gelukkige bezit van een goed en professioneel ingericht
kooklokaal. Samen met hun leerkracht maken de kinderen daar wekelijks gebruik van. Om aan de kookles deel te kunnen nemen moet de leerling wel in een positieve en stabiele staat zijn. Het kan soms zo zijn dat een leerling te veel last van onrust of emotie heeft. Dan is de kookles geen veilige omgeving en slaan we een keer over. Er worden koekjes gebakken, soep gemaakt, pastagerechten klaargemaakt en zelfs hele rijsttafels.

Talentontwikkeling

Een aantal keer per jaar worden er, met de hulp van Het Talentenhuis, projecten ter bevordering van de talentontwikkeling uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan muziek, theater, beeldende vorming, techniek en nog meer. Een project duurt 4 tot zes weken en wordt gegeven door een vakdocent. De eigen leerkracht doet mee.

Ons onderwijs

Over de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven is veel te zeggen. Wanneer u wilt aanmelden zal er altijd een rondleiding en een voorlichting plaatsvinden waarin u dat kunt zien en horen. In de schoolgids die u ook via deze site kunt downloaden staat daar ook uitgebreid beschreven hoe wij ons onderwijs vorm geven.

LSCI en RAP

Waar het onze pedagogische aanpak betreft hebben wij R.A.P (Response Ability Pathways) en L.S.C.I (Life Space Crisis Intervention) als de belangrijkste bouwstenen omarmd.

RAP heeft een grote verwantschap met het gedachtengoed van prof. Luc Stevens: relatie-competentie en autonomie. RAP gaat uit van de Amerikaanse begrippen: Generosity, Belonging, Mastery en Independence.
RAP staat voor Response Ability Pathways. Hierbij gaat het om herstel vanuit
verbondenheid en op basis van respect. Het idee is niet: laat de kinderen maar gaan, ze ontwikkelen zich wel en opvoeders vervullen hun behoeften. Het einddoel is dat jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen en een gezonde ontwikkeling doormaken. Dat bereik je via verbondenheid, relaties en het zien van de behoeften van kinderen om zich gezond te ontwikkelen.

LSCI is een verbale therapeutische interventiemethode die ingezet wordt om
leerlingen meer zelfregulatie te laten ontwikkelen. Dit gebeurt door hen meer inzicht te geven in hetgeen hen beweegt, wat zij doen en hoe zij beter hun doelen kunnen bereiken. LSCI past goed bij onze basis pedagogische visie zoals verwoord binnen R.A.P.

Voor meer informatie kunt u de school benaderen of even spieken op: www.lsci.nl

Wat heeft de leerling nodig

Centraal staat de vraag wat de leerling nodig heeft. Onze eerste taak is om heel goed naar de leerling te kijken en te luisteren. Daarnaast moeten wij ook heel goed luisteren naar de ouders/verzorgers en hulpverleners van de leerling. Dit kijken en luisteren moet ons een juist beeld geven van hetgeen de leerling nodig heeft om in ontwikkeling te komen en te blijven. Dit zowel op het gedragsvlak als vooral op het onderwijskundig vlak. Wij zijn immers een school en geen therapeutische instelling.
Ten aanzien van het onderwijskundig deel van ons plan voor de leerling kijken wij goed naar de volgende fasering:

  • Is de leerling benaderbaar?
  • Is de leerling in staat relatie aan te gaan met zijn leerkracht(en) en met zijn
    groepsgenoten?
  • Is de leerling leerbereid?
  • Is de leerling leergericht?

In het Ontwikkelingsperspectief beschrijven we het pedagogisch en didactisch plan van de leerling. Dat plan wordt twee keer per jaar met de ouders/verzorgers besproken. Ouders wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met het plan zoals wij dat beschreven hebben in het OPP.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.

Lees onze SOP hier.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp