Mensen leren met vallen en
opstaan. Wanneer de school een
gemeenschap van lerenden is
moet het mogelijk zijn te vallen
en weer op te staan.

Onze visie

Een Opperd is een term uit de wereld van de binnenvaart. Op het moment dat er een storm op stak, zochten de boten een veilige plek in de luwte van de storm waar ze konden schuilen en waar de schade aan de boot hersteld kon worden.

Het team van De Woestijnroos (zo heetten wij voor wij Opperd werden) vond het in 1993 een mooie metafoor voor de school: “een veilige haven te zijn voor kinderen die in een storm zitten” De naam Woestijnroos werd dan ook vervangen door De Opperd.

In de jaren daarna is dat concept verder uitgebouwd. We zijn een school waar we planmatig werken aan het vergroten van het zelfregulerende vermogen van de kinderen. Hiertoe maken wij gebruik van het LSCI; een verbale interventiemethode waarbij het de bedoeling is om de kinderen meer mogelijkheden te geven om hun eigen gedrag te veranderen en hen inzicht te geven in de motieven die zij nastreven.

“Wat wilde je bereiken?; Heb je dat met jouw gedrag bereikt?; Wat kun je doen om hetgeen je wilt bereiken ook echt te bereiken zonder de negatieve bijwerkingen van het gedrag dat je nu hebt vertoond?”

Paulo Freire (onderwijshervormer, pedagoog en filosoof uit Brazilie 1921-1997) heeft ooit het volgende gezegd:

“Daar waar men elkaar ontmoet zijn geen totaal onwetenden
Daar zijn ook geen volmaakte wijzen
Daar zijn slechts mensen die samen proberen
Om meer te leren dan zij al weten.”

Het is een citaat dat De Opperd dierbaar is. Het betekent dat wij een ieder als
grondhouding serieus willen nemen en dat wij geloven in het samen leren. Dit geldt voor de kinderen maar zeker ook voor hun ouders/verzorgers als voor de zorgpartners waarmee wij samenwerken bij het organiseren van de juiste zorg voor de leerling. De problemen van onze leerlingen zijn zonder uitzondering complex en taai. Het is een zoektocht om te komen tot een aanpak die bij het kind past en die het kind ook verder helpt. In die zoektocht hebben wij iedereen nodig: het kind, zijn ouders/verzorgers en de hulpverlening die betrokken is of die erbij betrokken moet worden.

Een andere belangrijke pijler onder onze visie is verwoord in de notitie “de grondslag verdiept” van ons bestuur Lucas Onderwijs. In die notitie staat de waarde van genade als volgt omschreven:

“Mensen leren met vallen en opstaan. Wanneer de school een gemeenschap van lerenden is moet het mogelijk zijn te vallen en weer op te staan. Fouten mogen en kunnen een belangrijke rol spelen in het leerproces. Een milde omgang daarmee is dus op zijn plaats. Die hoeft overigens duidelijkheid in spelregels en verwachtingen niet in de weg te staan: de gemeenschap mag duidelijk maken wat zij van haar deelnemers verwacht. Maar het bieden van kansen op correctie en verbetering en het daarbij tonen van vergevingsgezindheid en barmhartigheid zullen kenmerken zijn van het klimaat in een school van de SCO Lucas. Dit klimaat willen wij benoemen met een verwijzing naar het bijbelse begrip ‘genade’, dat niet alleen vergeving inhoudt, maar ook onvoorwaardelijke aanvaarding van de ander,
eerherstel en vrede.”

De waarde van genade staat hoog in het vaandel van De Opperd. Het krijgen van een nieuwe kans is belangrijk. Daar hoort wat ons betreft het recht op herstel bij. Vaak is er bij een vergissing iets kapot gemaakt: iets in de relatie, iets in het groepsproces en soms ook gewoon iets materieels zoals een pen of een kopje. Wij zullen te allen tijde met het kind zoeken naar de mogelijkheden om hetgeen stuk is gegaan te herstellen. Daarbij is het belangrijk dat het kind daar zelf actief in meedenkt. Wij geloven nadrukkelijk niet in standaard sancties, maar zoeken met het kind naar een herstelactie die past in de ontwikkeling van dat kind. Wij hebben maatwerk hoog in het vaandel staan.
Maatwerk richt zich niet alleen op de pedagogische aanpak van onze leerlingen. In artikel 1 van de Grondwet van de opvoeding (Diekstra 2003) staat:

“Kinderen hebben, teneinde gelijke kansen te krijgen zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs”

Ook waar het het onderwijskundig en didactisch plan voor het kind betreft is
maatwerk van belang. Bij de bespreking van het OPP (het ontwikkelings perspectief) zullen wij samen met ouders bekijken hoe wij de verschillende noden van het kind samenvoegen tot een plan dat past bij het kind.

De Opperd wil een veilige haven zijn voor kinderen die het moeilijk hebben;
belemmert worden in hun gedrag door een stoornis. Wij willen elk kind binnen zijn of haar mogelijkheden helpen zich te ontwikkelen en zoveel mogelijk kansen bieden op succes in het voortgezet (speciaal) onderwijs en uiteindelijk op zoveel mogelijk kansen op een gelukkig leven.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp