Aanmeldprocedure

Hoe werkt het?

Het zijn de ouders/verzorgers van het kind die hun kind bij onze school aanmelden. Hiervoor maken de ouders eerst een afspraak om zich op de hoogte te stellen over het reilen en zeilen op De Opperd. Na die informatieve bijeenkomst wordt samen met de locatieleider bekeken of aanmelden op De Opperd kansrijk is.

Om aan te melden is het nodig dat het kind een toelaatbaarheidsverklaring cluster 4 heeft, of dat de procedure reeds gestart is en dat de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring groot is.

Wij gaan daarna bezien of de problematiek en de ondersteuningsbehoeften van het kind passen binnen een groep van De Opperd. Indien dit het geval is zullen wij tot plaatsing overgaan. Indien wij de problematiek van het kind en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoeften niet kunnen plaatsen in een groep op De Opperd, zullen wij een kind geen plek kunnen geven. Bij het onderzoeken van de problematiek en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoeften zal het groeidocument van de stamschool uitgangspunt zijn. Daarnaast kunnen gesprekken met de ouders en de schoolmaatschappelijk werker, psycholoog of een ander lid van de school ondersteuningscommissie wenselijk zijn. In sommige situaties zullen wij het kind ook op de stamschool observeren.

Toelatingseisen

Het toekennen van een TLV-SO (toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs) gebeurt op basis van een combinatie van vastgestelde kindkenmerken (IQ, ernstige gedrags- of kinderpsychiatrische problematiek in termen van DSM-IV) en van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Op de site van de SPPOH staat geschreven:

CLUSTER 4 (CATEGORIE I)
Ondersteuningsbehoefte

De leerling heeft ondersteuningsbehoeften ten aanzien van A tot en met E.
Als blijkt dat de leerling niet alle ondersteuningsbehoeften ten aanzien van
A tot en met E heeft, dan kan beredeneerd worden afgeweken.

 1. De leerling heeft nagenoeg de volledige tijd van de tijd behoefte aan
  individuele aandacht;
 2. De leerling heeft een structurele behoefte aan aangepast
  lesmateriaal. De aanpassing daarvan vergt structureel relatief veel tijd
  van de groepsleerkracht;
 3. De leerling heeft structureel behoefte aan extra fysieke ruimte of extra
  tijd onder toezicht;
 4. de begeleiding van de leerling eist specialistische kennis van een
  stoornis bij de groepsleerkracht/het team;
 5. de onderwijsbehoefte van de leerling is structureel verweven
  met de zorgbehoefte richting jeugdzorg en/of andere
  hulpverleningsinstanties.

Specificering ondersteuningsbehoefte

 • De leerling heeft zowel in het onderwijs als in de thuissituatie/
  vrijetijdsbesteding een duidelijke ondersteuningsbehoefte ten aanzien
  van zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag;
 • De leerling heeft structureel zware ondersteuning nodig om aan het
  onderwijs deel te kunnen nemen. Als gevolg hiervan heeft de leerling
  ondersteuning nodig om aan de algemene leervoorwaarden met
  betrekking tot het vereiste gedrag voor regulier onderwijs te kunnen
  voldoen.
 • Er sprake is (geweest) van bemoeienis vanuit de jeugdhulp en/of een
  kinderpsychiatrische voorziening.

Kindkenmerken

Er is sprake van ernstige gedrags- of kinderpsychiatrische problematiek in
termen van de DSM V.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp